Styrets funksjoner

SHK-styret

SHK-styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men skal behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. Det vises til Lov/ Vedtekter for mer informasjon.

Funksjonsbeskrivelser for styremedlemmer

Styreleder

Lederen velges på årsmøtet for 1 år om gangen. Ansvaret som leder påligger helt frem til ny leder er valgt. Styreleder er SHKs øverste leder. Funksjonen har dermed det overordnede ansvar for at klubben drives sunt økonomisk, effektivt og i henhold til lover og vedtekter og i med årsmøtets vedtak.

Hovedoppgavene er:

 • klubbens økonomi
 • administrasjon
 • framdrift
 • strategi
 • hovedansvar for kommunikasjon med offentlige organer, politikere, idrettsorganisasjoner, media, informasjon, innkalle og lede styremøtene samt avvikle årsmøter.
 • Styreleder kan delegere enkelte av styrets oppgaver til andre styremedlemmer, men vedkommende har fortsatt ansvar for at oppgavene blir ivaretatt.
 • Mål- og strategiarbeidet i klubben
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Står for klubbens daglige ledelse, og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • I samråd med økonomileder å fremlegge budsjett.
 • Å være bindeledd mellom SHK og Rogaland Håndballkrets
 • Å være inspirator og organisator i styret. Påvirke til økt engasjement og gjennomføring av SHK målsetning.
 • Gjennomgå å godkjenne bilag etter avstemming mot kontoutskrift

Styrets nestleder

Nestleder velges på årsmøtet for 2 år om gangen.

Styrets nestleder er styrelederens stedfortreder. Vedkommende skal bistå styreleder innen alle styrets ansvarsområder.

Styremedlem

Styremedlem velges på årsmøtet for 2 år om gangen.

Varamedlem

Varamedlem velges på årsmøtet for 2 år om gangen.

Styrets varamedlemmer oppnevnes og har som oppgave å avhjelpe ordinære styremedlemmer hvis disse av forskjellige årsak ikke kan ivareta sine oppgaver i styret.

Lovpålagte oppgaver for styret

Styremedlemmer kan være utvalgene og komitéenes ledere, alternativt at utvalgene og komitéene ledes av andre medlemmer enn styret. Styret bør alltid være representert samt motta regelmessig status fra utvalgene og komitéene slik at styret til enhver tid har full oversikt over klubbens aktiviteter.

Styret i SHK skal være representert på kick off, ved trener/oppmannsmøter og ved andre møter og samlinger. Det er viktig at Styret er synlig overfor klubbapparatet og er tilgjengelig i forhold til spørsmål, råd og informasjon. Viser ellers til SHK loven på nettsiden.

Økonomiansvar

 • Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for SHKs økonomi.
 • SHKs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte.
 • SHK har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen. SHK har en forsvarlig økonomistyring og rapportering.
 • Styretsleder kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.
 • Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:
 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
 • Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring. Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Økonomiansvarligs ansvar:

 • Økonomiansvarlig er en av styremedlemmene.
 • Å tilstrebe at avdelingen drives økonomisk tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettene legger opp til.
 • Å kontrollere at de bilag som bokføres tilhører Håndballavdelingen.
 • I samsvar med leder å fremlegge budsjett for kommende sesong som anbefales og godkjennes av styret i desember.
 • Holde løpende kontakt med de enkelte lags økonomisk ansvarlige. Motta regninger for betaling.
 • Rapporterer til styret månedlig. Lage fakturagrunnlag ved behov
 • Sende inn overgangsskjema til Håndballforbundet
 • Holde orden på sponsor-avtaler og at disse blir effektuert/fakturert