Sandnes Håndballklubb drives i all hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at SHK har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være.

Det er mange oppgaver som skal løses i klubben, blant annet å være trener, sitte i sekretariatet, organisere arrangement, oppgaver rundt håndballskolen og kiosksalg.

Det forventes i tillegg at alle medlemmer deltar i salgsdugnader fastsatt av styret. Dette gir viktig inntekter til klubben og dekker blant annet utgifter til drakter, påmeldingsavgifter, turneringsavgifter og dommere mm.

Dugnadsvirksomhet er et godt virkemiddel for å tilføre klubben økte inntekter. Dugnadsvirksomhet er også et viktig middel i forbindelse med å styrke klubbfølelse og sosial samhørighet, da mange medlemmer vil være sammen om å utføre arbeidet. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Uten frivillighet og dugnad er det ikke mulig å drive idrettslag.

Din innsats blir satt stor pris på!

Samtlige av klubbens medlemmer bør aktivt arbeide for å sikre klubben dugnadsoppdrag. Disse formidles videre til klubbens dugnadsansvarlig som vil sørge for å få̊gjennomføre oppdraget.

Styret i Sandnes håndballklubb disponerer 25 % av disse dugnadsinntektene. 75 % av inntektene går til laget (lagene) som utfører dugnaden.

Fordelingen skjer praktisk ved at hele dugnadsbeløpet tilføres klubben og at økonomiansvarlig overfører 75 % av inntektene til det utførende laget.

Lag somsatser nasjonalt og utfører dugnad – vil få hele beløpet 100% til inntekt for laget sitt.

Salgsdugnad og andre dugnader er en del av egeninnsatsen i medlemsavgiften. Medlemmer som av forskjellige grunner ikke har anledning til å delta på de forventede dugnadsoppgavene kan få tillegg i medlemsavgiften på opp til 500kr.